„VIKUČIO“ bendruomenę sudaro: vaikai, jų šeimos, darželio personalas, pedagogikos fakulteto vaikystės pedagogikos ikimokyklinio ugdymo specialistai.

Mūsų vizija:

 • Vilniaus kolegijos pedagogikos fakulteto Vaikystės pedagogikos praktinio studentų mokymosi bazė padedanti ikimokyklinio ugdymo pedagogų rengimą grįsti šiuolaikinio vaiko poreikių pažinimu ir  į vaiką orientuotu ugdymu, tokiu būdu rengti aukštos kvalifikacijos ikimokyklinio ugdymo pedagogus;

 • vaikų, šeimų, vaikų darželio ir pedagogikos fakulteto darbuotojų ir studentų bendruomenė drauge siekianti kokybiško vaikų ugdymo(si) ir ikimokyklinio ugdymo pedagogų rengimo praktikos.

Mūsų vertybės:

 • Vaikas ir vaikystė

 • Vaiko gerovė

 • Kokybiškas vaiko ugdymas(is)

 • Pozityvus, konstruktyvus bendradarbiavimas, partneriški santykiai: vaikas-šeima-ugdymo įstaigos personalas-socialiniai partneriai

 • Tarpusavio pagarba, supratimo siekimas ir pasitikėjimas

Mūsų misija:

 • Drauge su šeima, Vaikystės pedagogikos dėstytojais bei studentais kurti palankias sąlygas kiekvieno vaiko ugdymosi poreikiams patenkinti: gerai savijautai, saviraiškai įvairioje veikloje ir sėkmingam vaiko ugdymuisi.

Veiklos kryptys ir ugdymo prioritetai:

Sieksime, kad mūsų ugdymo įstaigoje „VIKUTIS“ būtų visiems:

 • SAUGU IR PATOGU

 • GERA NUOTAIKA, ĮDOMU IR LINKSMA

Sieksime, kad kiekvienas mūsų ugdymo įstaigą lankantis vaikas augtų:

 • sveikas,

 • orus,

 • bendraujantis,

 • smalsus,

 • kuriantis,

 • sėkmingai besiugdantis.

Sieksime kurti palankias sąlyga vaikų nuo 2-jų iki 6-ių metų amžiaus kokybiškam ugdymui(si):

 • pripažįstant vaiką kaip aktyvų savo paties asmenybės kūrėją, konstruotoją;

 • pripžįstant gamtą kaip žmogaus/vaiko gyvybės, sveikatos ir darnaus ugdymosi šaltinį ir sąlygą.

 • individualizuojant ugdymo procesą, atsižvelgiant į vaiko socialinę-kultūrinę patirtį, jo poreikius, individualius ypatumus;

 • garantuojant konstruktyvią pedagogo ir vaiko sąveiką;

 • siekiant konstruktyvios partnerystė su šeima ir kitais bendruomenės nariais.

Pedagogikos fakulteto Vaikystės pedagogikos studijas, ikimokyklinio ugdymo pedagogų rengimą grįsime patirties įgytos bendraujant su Vikučiais refleksija:

 • vaiko pažinimo, jo ugdymosi poreikių identifikavimo;

 • šiuolaikinių ugdymo strategijų panaudojimo patyrimo refleksija;

 • naudojant, kuriant ir taikant  inovatyvias ikimokyklinio ugdymo technologijas.